UP

Informace: v současné době je v rámci řízení (opakovaného veřejného projednání) v souvislosti s § 53 odst.2 a dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn Návrh Územního plánu Dasnice včetně formulářů pro připomínky a námitky. Lhůta pro podání námitek, připomínek a stanovisek je do 19. 6. 2017. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.