povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Dasnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dasnice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,  Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů , jako základní samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích,  ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle platné agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura 

Zastupitelstvo:

Bc. Gabriela Turnerová – starostka – tel. 773 245 556

Antonín Popovič – místostarosta – tel. 775 705 550

Oldřich Vaněk – předseda kontrolního výboru

Taťána Fídlerová – předsedkyně finančního výboru

Eva Feketeová – členka zastupitelstva

Michal Gubran – člen zastupitelstva

Markéta Bílá Dis. – členka zastupitelstva

Obecní úřad:

starostka obce: Bc. Gabriela Turnerová  – tel. 773 245 556

referent + účetní: Karla Uhlíková – tel. +420 359 57 40 78

pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Karel Soural – tel. 737 740 934, e-mail: kaliso20@seznam.cz

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Dasnice
Dasnice 42
Habartov 357 09

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Dasnice
Dasnice 42
Habartov 357 09

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hodin
Středa: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hodin

4.4 Telefonní čísla
+420 352 69 26 26 – kancelář starostky
+420 359 57 40 78 – podatelna
+420 773 24 55 56 – starostka

4.5 Adresa internetové stránky
www.dasnice.eu

4.6 Adresa e-podatelny
obec@dasnice.cz
ID: 4b8b7w8

4.7 Další elektronické adresy
starostka@dasnice.cz

5. Případné platby lze poukázat 

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Sokolov č.ú.  5920391/0100
variabilní symbol rodné číslo nebo číslo nemovitosti, do poznámky uvést účel

6. IČO

00259292

7. DIČ

CZ – 00259292

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Územní plán

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2025 – 2027

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2022 – 2024

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2019 -2021

Rozpočtový výhled obce Dasnice 2017 – 2019

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2022

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2021

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2020

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2019

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2018

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2017

8.2 Rozpočet

Klikací rozpočet – ZDE

Rozpočet obce Dasnice na rok 2024

Rozpočtové opatření 6-2023

Rozpočtové opatření 5-2023

Rozpočtové opatření  č. 4-2023

Rozpočtové opatření č. 3 – 2023

Rozpočtové opatření č. 2-2023

Rozpočtové opatření č. 1-2023

Rozpočet  obce Dasnice na rok 2023

Rozpočet obce Dasnice na rok 2022

Rozpočet obce Dasnice na rok 2021

Rozpočet obce Dasnice na rok 2020

Rozpočet obce Dasnice na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet obce na rok 2016

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se požaduje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4.6).

10. Příjem žádostí a další podání

ústně – v kanceláři úřadu

písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adrese úřadu

Obecní úřad Dasnice

Dasnice 42, Habartov 357 09

e- mailem: obec@dasnice.cz

datovou schránkou : ID –  4b8b7w8

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán nevyhoví

Odvolání – proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost – na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením stížnosti způsoben uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně: je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 d) nebo 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnost sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

Ohlašovací povinnost – evidence psa

Odhlášení z evidence psa

Žádost-o-povoleni-připojení-k-sousední-nemovitosti VZOR

Ohlašovací povinnost odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – formulář

Žádost- o – povolení – užívání – veřejného – prostranství

Registrační formulář – služba hlášení rozhlasu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Přihláška na vítání občánků

Jak postupovat, pokud chci skácet nebo ořezat strom, případě keř

ŽÁDOST KÁCENÍ DŘEVIN

 

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací ZDE

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

14. Nejdůležitější právní předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku české republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

– Úplné znění právních předpisů jsou dostupné na http://aplikace.mvcr/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy: Obec Dasnice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. (ke stažení úřední deska – Obecně závazné vyhlášky) Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

15. úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

sazebnik-cen-za-poskytovane-sluzby-obecniho-uradu-dasnice

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16 Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv: Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Výhradní licence: V současné době nejsou pro Obec Dasnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyrocni-zprava-obce-Dasnice-za-rok-2022-dle-zakona-106-1999-Sb.

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2021 dle zákona č. 106-1999 Sb.

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2020 dle zákona č. 106-1999 Sb.,

Výroční zpráva obce za rok 2019 dle zákona č. 106- 1999 Sb.

Výroční zpráva obce dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 

Výroční zpráva obce dle zákona 106-1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva obce dle zákona 106-1999 Sb. za rok 2016

 

Poskytnuté informace

1-2021 žádost dle zákona č. -1999  ze dne 5. 1. 2022

žádost dle zákona č. 106-1999 Sb. ze dne 21. 10. 2020

žádost dle zákona č. 106-1999 Sb. 6. 1. 2020

žádost dle zákona 106-1999 ze dne 19. 8. 2019

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 10. 2018

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 5. 2018

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 27. 3. 2018


Informace o zpracování osobních údajů obecné

Správce údajů: Obec Dasnice
Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: kaliso20@seznam.cz, tel. +420 737 740 934

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad . Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

[2] Čl. 38 odst. 5 ON

 OSTATNÍ POVINNÉ INFORMACE