ÚP

Informace: v současné době je v rámci řízení (opakovaného veřejného projednání) v souvislosti s § 53 odst.2 a dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn Návrh Územního plánu Dasnice včetně formulářů pro připomínky a námitky. Lhůta pro podání námitek, připomínek a stanovisek je do 19. 6. 2017. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Formulář – Námitka (publikováno 27. 4. 2017)

Formulář – Připomínka (publikováno 27. 4. 2017)

Veřejná vyhláška-Oznámení veřejného projednání ÚP Dasnice (publikováno 27. 4. 2017)

grafická část

NÁVRH
1) Výkres základního členění území
2) Hlavní výkres
3) Výkres VPS a VPO
4) Výkres koncepce uspořádání krajiny
5) Výkres koncepce veřejné infrastruktury

NÁVRH A ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1) Koordinační výkres
2) Výkres předpokládaných záboru zpf
3) A1 Krajina USES
4) A2 Krajina struktura krajiny, její užívání a ochrana
5) B Dopravní řešení6) C1 Vodní hospodářství zásobování vodou
7) C2 Vodní hospodářství odkanalizování
8) D1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
9) D2 Zásobování energiemi – plyn, teplo


textová část

1) tabulka č.1
2) tabulka č.2
3) tabulka č.3
4) tabulka č.4
5) ÚP Dasnice text březen 2017
6) ÚP Dasnice text březen 2017
7) ZPF Dasnice červen 2014